Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Jitske van Beek in naam van ‘Jits spreekt met liefde’. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Jits spreekt met liefde’ is het Nederlands recht van toepassing.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Jits spreekt met liefde: De zelfstandig trouwambtenaar die zorg draagt voor een (huwelijks)ceremonie.
  • Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met ‘Jits spreekt met liefde’ een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
  • Overeenkomst: Elke aanbieding van ‘Jits spreekt met liefde, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Jits spreekt met liefde’ en door deze laatste aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Jits spreekt met liefde’ komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van €250,- van het totaal is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘Jits spreekt met liefde’.

Honorering en betaling
De door ‘Jits spreekt met liefde’ gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis-, verblijf-, visum- en parkeerkosten. De reiskosten bedragen €0,22 per km in Nederland. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt ‘Jits spreekt met liefde’een 1ste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €250,- vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 14 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door ’Jits spreekt met liefde’ aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan ‘Jits spreekt met liefde’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Jits spreekt met liefde’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Jits spreekt met liefde’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte ‘Jits spreekt met liefde’, calamiteiten
Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Jits spreekt met liefde’ haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transportmoeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door ‘Jits spreekt met liefde’ uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van ‘Jits spreekt met liefde’, uiteraard in overleg met het bruidspaar.

Aansprakelijkheid
‘Jits spreekt met liefde’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Jits spreekt met liefde’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Jits spreekt met liefde’.

De door ‘Jits spreekt met liefde’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Jits spreekt met liefde’ en de cliënt (inclusief BTW).

Wijziging trouwdatum

Wijzigingen van een trouwdatum en daarmee wijziging van datum van samenwerking kan alleen tot stand komen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen.

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Jits spreekt met liefde’ de volgende kosten in rekening:

• Bij annulering tot 60 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag

• Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 75% van het totaalbedrag

• Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

• Bij annulering na de uitgebreide kennismaking(/intake) wordt er altijd 50% van het totaalbedrag berekend

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van ‘Jits spreekt met liefde’. Staking van de bedrijfsactiviteiten van ‘Jits spreekt met liefde’.
Overlijden van de trouwambtenaar van ‘Jits spreekt met liefde’.
Ziekte van de trouwambtenaar van ‘Jits spreekt met liefde’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

Klachten
‘Jits spreekt met liefde’ probeert te allen tijde haar taken goed uit te voeren. Toch kan opdrachtgever ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten. Heeft de opdrachtgever een klacht, dan verzoekt ‘Jits spreekt met liefde’ dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Dit is haar recht. Liefst in een persoonlijk gesprek, dan wel via een mail. Het geeft ‘Jits spreekt met liefde’ de kans om de klacht op te lossen en haar diensten te verbeteren.

Geheimhouding
‘Jits spreekt met liefde’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden gedeeld met de opdrachtgever op het moment dat de offerte aangeboden wordt. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtgever. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Jits spreekt met liefde’ is het Nederlands recht van toepassing.

‘Jits spreekt met liefde’ behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.